DREVODOMY Slovakia, s.r.o.

Slide Background

Drevené zrubové chaty

Build & Design

Montované domy

Slide

Drevostavby na mieru

Slide

Renovácie a rekonštrukcie

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Zrubové domy a chaty

Súhlas so spracovaním osobných údajov – kontaktný formulár

Spoločnosť: DREVODOMY Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Horná Skotňa 2815, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO:
Zapísaný v: 

email: drevodomy@drevodomyslovakia.sk

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vami poskytnuté osobné údaje, t. j. meno, priezvisko, emailová adresa, IP adresa, spracúvame na účely evidencie a vybavenia Vášho podnetu, sťažnosti, reklamácie a inej správy, ktorú nám adresujete. Spracúvanie osobných údajov spočíva len v ich evidencii a uchovaní. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý môžete vyjadriť zaškrtnutím políčka na webstránke.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľ nerozmýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najdlhšie na dobu vyžadovanú osobitnými predpismi upravujúcimi archivačné povinnosti. Osobné údaje, ktoré nie je potrebné uchovávať podľa predošlej vety, prevádzkovateľ uchováva najdlhšie po dobu (5rokov). Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, bez ktorej splnenia nedokážeme riadne vybaviť Váš podnet, šťažnosť, reklamáciu a zaslať Vám kvalifikovanú odpoveď. Prevádzkovateľ nevykonáva na základe poskytnutých osobných údajov automatizované rozhodovanie a profilovanie. Príjemcom osobných údajov je len vyššie špecifikovaný prevádzkovateľ.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

  • právo na prístup k údajom
  • právo na opravu
  • právo na zabudnutie
  • právo na obmedzenie spracúvania
  • právo na presnosť osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajoov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava
  • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
  • právo začať konanie o ochrane osobných údajov

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Zaškrtnutím súhlasného tlačítka potvrdzujete, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely podľa vyššie uvedeného poučenia / informácií v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V Kysuckom Novom Meste dňa 27.11.2022